:روش پخت
ابتدا بروكلى ها را شسته و ريز ريز كرده و داخل ماكروفر براى دو تا سه دقيقه قرار مى دهيم تا بخارپز شود? سپس سه تا سفيده تخم مرغ و اگر دوست داريد يكيش با زرده را با همزن حسابى مى زنيد تا پف كند? سپس بروكلى هاى پخته را داخل تخم مرغ زده شده مخلوط كرده نمك دريا يا نمك صورتى و فلفل و چيلى به ميزان لازم مى زنيم ? سپس كف تابه را با كمى روغن نارگيل چرب كرده و مواد را ريخته ، در ظرف را گذاشته تا با حرارت ملايم بپزد? سپس در صورت تمايل كوكو را به تكه هاى مساوى تقسيم كرده و برمى گردانيم تا دو طرف برشته شود? نوش جان

Tags:

272 Responses

  1. What are the benefits of over the counter medications – anti nausea medication over the counter

    How can we ensure that individuals with mental health conditions receive appropriate treatment instead of resorting to using medications without a prescription viagra over the counter usa

  2. Other medications used to treat PE include phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors such as sildenafil and tadalafil, which are typically used to treat erectile dysfunction but can also have a secondary effect of delaying ejaculation.?

    When buying dapoxetine, it is important to ensure that the medication is stored properly and that it is not expired or damaged.

  3. L-arginine is an amino acid that can help improve circulation and promote sexual function, while niacin can help improve energy and stamina.?

    When taking dapoxetine, it is important to ensure that you are not taking any medications that may increase the risk of serotonin syndrome, such as certain antidepressants or migraine medications.

دیدگاهتان را بنویسید